Misja

Fundacja AQQ powstała 13 I 2015roku

Nasza fundacja działa w 3 podstawowych obszarach:

1. Organizowanie wypoczynku dla dzieci z realizowaniem programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. Głównym celem jest zapobieganie uzależnieniom i pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowe

2 .Organizowanie zajęć integracyjnych, edukacyjnych, artystycznych dla dzieci, seniorów, całych rodzin. Głównym celem jest budowanie więzi oraz aktywizowanie społeczności lokalnej do podejmowania nowych działań.

3. Wspieranie wolontariatu. Głównym celem jest aktywizowanie zarówno młodzieży jaki dorosłych i seniorów do pracy na rzecz innych, a tym samym do pracy nad samorozwojem.

Misja

Osoby deklarujące zaangażowanie w prace fundacji to głownie psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni i wolontariusze. Służymy przede wszystkim dzieciom, ale również seniorom i całym rodzinom. Pragniemy nieść pomoc dzieciom i młodzieży poprzez profilaktykę, aby zapobiegać powstawaniu uzależnień, jak i poprzez socjoterapię dla dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami potrzebujących pomocy. Główne formy działania naszej fundacji to organizowanie obozów profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci, organizacja czasu wolnego oraz promocja wolontariatu. W naszych działaniach dużą wagę przywiązujemy do profesjonalizmu, indywidualnego podejścia do każdego człowieka ( gdyż każdy z nas ma swoją niepowtarzalną historie), szacunku należnemu każdemu człowiekowi, otwartości na nowe doświadczenia, wierności chrześcijańskiej hierarchii wartości. Nasze działania koncentrują się nie tylko na rzetelnym wykonaniu zadań, ale przede wszystkim na tworzeniu dobrych, trwałych relacji pomiędzy nami a odbiorcami naszych działań. Wierzymy, że wytworzenie  umiejętność nawiązywania serdecznych relacji z innymi ludźmi będzie głównym efektem naszej pracy