Informacje o RODO

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2022 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2021 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2020 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2019 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2018 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2016 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie za rok 2016 do pobrania TUTAJ

Sprawozdanie za rok 2015 do pobrania TUTAJ

 

 

STATUT FUNDACJI AQQ
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja AQQ, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatora Małgorzatę Rybacką aktem notarialnym, sporządzonym w dniu 5 stycznia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej w Gnieźnie przy ul Franciszkańskiej nr 8 przez notariusza Annę Sypniewską
       Repertorium A: 1/2015
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 IV 1984 roku o fundacjach(tekst jednolity 1991 r DZ.U.Nr 46 poz 203),  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.
3. Fundacja jest organizacją pozarządową „non profit”, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie dąży do osiągania zysku.
 

§ 2

1.Siedzibą Fundacji jest miasto Witkowo.
2.Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.
3.Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4.Fundacja używa pieczęci i oznak zgodnie z przyjętymi w tym względzie przepisami.

§ 3

1.  Fundacja posiada osobowość prawną.
2.  Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

 § 4

1.Celami Fundacji są:

  a) pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  b) ochrona i promocja zdrowia, wspieranie przedsięwzięć promujących zdrowie fizyczne i psychiczne;
  c) nauka i edukacja oraz wychowanie mające na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży;
  d) promocja i organizacja wolontariatu.
  e) działalność charytatywna;
  f) organizacja krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci , młodzieży, rodzin                         
  g) przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, różnego rodzajom uzależnieniom oraz patologiom społecznym   
  h) działalność na rzecz seniorów i integracji międzypokoleniowej   

2. Fundacja realizuje swe cele poprzez:
  a) Organizowanie, fundowanie i prowadzenie obozów, kolonii,  półkolonii socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin
  b) Organizowanie, fundowanie i prowadzenie obozów, kolonii,  półkolonii  wypoczynkowych, krajoznawczo – turystycznych oraz sportowych.
  c) Organizowanie dzieciom , młodzieży, rodzicom, seniorom czasu wolnego (twórcze działania, festyny, spotkania ze sztuką i nauką, sport, rozwój osobisty). 
  d) Organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce 
  e) Wspieranie profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą i rodzinami w dziedzinach zgodnych z celami Fundacji oraz świadczenia pomocy w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, w tym organizacja i prowadzenie szkoleń.
  f) Organizowanie zbiórek publicznych, aukcji charytatywnych i innych przedsięwzięć o charakterze charytatywnym. 
  g) Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kościelnymi w zakresie wymienionym w celach działań Fundacji.

3.Podejmowane przez Fundacje działania w ramach statutowej działalności mogą mieć
charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej.

4.W ramach działalności odpłatnej Fundacja może pobierać opłaty od beneficjentów
  a) opłaty za udział w obozach, koloniach, półkoloniach
  b) opłaty za udział w zajęciach

5.W ramach działalności odpłatnej Fundacja może sprzedawać  towary lub usługi wytworzone lub świadczone przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 5

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000 zł ( słownie: jednego tysiąca złotych ) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie działania.

§ 6

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z
  a) darowizn, spadków , zapisów;
  b) dotacji, subwencji, grantów;
  c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundacje lub na jej rzecz;
  d) dochody z majątku Fundacji,
  e) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  f) ze sponsoringu,
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację przeznaczana jest wyłącznie na działalność statutową i nie może być przeznaczona do podziału między jej członków.

§ 7

1.Dochody z dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2.W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pod warunkiem, że w chwili składania oświadczenia przez Zarząd jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
4.Fundacja nie może:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  d) dokonywać zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

Organy Fundacji
§ 8

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji,
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa.
3. Zarząd Fundacji odwoływany i powoływany jest przez Fundatora.
4. Fundator  wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
6. Członkostwo członka Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
  a) złożenia rezygnacji,
  b) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  d) istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  e) zaistnienia innych niż wymienione powyżej ważnych przyczyn, jeżeli uniemożliwiają należyte wypełnianie sprawowanej funkcji.
8. Istnieje możliwość powołania nowego członka Zarządu – na wniosek Prezesa.

§ 9

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz:
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  a) kierowanie bieżącą działalnością fundacji
  b) realizowanie celów statutowych fundacji
  a) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  b) sporządzania sprawozdania z działalności Fundacji;
  c) uchwalanie regulaminów;
  d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  e) składanie oświadczenia o przyjęciu, spadków i innych przysporzeń majątkowych;
  f)  zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
3.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 10

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. O terminie posiedzenia Zarządu wszyscy członkowie Zarządu muszą być poinformowani co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia poczta elektroniczną.

Sposób reprezentacji
§ 11

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes jednoosobowo, lub 2 członków zarządu łącznie.

Postanowienia końcowe
§ 12

1. Zmiany Statutu nie mogą w sposób istotny naruszać celów Fundacji.
2. Zmiany Statutu dokonuje  Zarząd bezwzględną większością głosów.

§ 13

1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.Decyzję o likwidacji Fundacji oraz o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku podejmuje bezwzględną większością głosów Zarząd Fundacji.
3.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przeznaczony na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych realizujących  cele jakim służyła Fundacja.
4.Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu, chyba, że uchwała o likwidacji mianuje likwidatorami inne osoby.

§ 14

Fundacja składa właściwemu Ministrowi i innym organom wskazanym przez odpowiednie przepisy prawa, sprawozdania ze swojej działalności, w terminach i o treści wymaganej przez te przepisy.

§ 15

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu, wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o fundacjach.

§17

Statut w chodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru SądowegoFundator Fundacji AQQ
Małgorzata Rybacka